Algemene voorwaarden kaartverkoop

1: Toepasselijkheid
· 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en
overeenkomsten waarbij Jia Qu als verkoper van tickets optreedt. Aanvullingen op of afwijkingen van
deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door Jia Qu zijn aanvaard. Aan
toezeggingen door enig medewerker van Jia Qu kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer
die uitdrukkelijk door Jia Qu schriftelijk zijn bevestigd.
· 1.2 Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die
toepasselijkheid door Jia Qu expliciet is aanvaard.

2: Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de hierna opgesomde begrippen de daarbij genoemde
betekenis:
· 2.1 Jia Qu: de naam van de organisatie met volledige rechtsbevoegdheid.
· 2.2 E-Ticket of Ticket: het toegangsbewijs voor een voorstelling.
· 2.3 Koper: de persoon die met Jia Qu een overeenkomst sluit tot levering van tickets
(toegangsbewijzen) van de voorstellingen.
· 2.4 Orderbevestiging: een elektronische bevestiging door Jia Qu van de door de koper geplaatste
order welke door Jia Qu wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
· 2.5 Servicekosten:  de kosten van de payment processor (Mollie).

3: Plaatsing van bestellingen
· 3.1 Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien: de koper in de
webshop van Jia Qu de bestel- en betaalprocedure volledig heeft doorlopen en het opgegeven bedrag
is verwerkt.
· 3.2 Een bestelling is definitief nadat Jia Qu de ontvangst van de bestelling door middel van het
verzenden van een orderbevestiging via e-mail heeft bevestigd.

4: Prijzen
· 4.1 De door Jia Qu gehanteerde prijzen zijn bindend. In de door Jia Qu gehanteerde prijzen zijn alle
kosten inbegrepen.

· 4.2 Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.
· 4.3 De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. Jia Qu behoudt
zich het recht voor om prijzen voor haar voorstellingen zonder vooraankondiging of opgaaf van reden
te wijzigen.
· 4.4 Jia Qu behoudt zich het recht voor om kortingen te geven op zijn kaartprijs d.m.v. bijvoorbeeld
kortingscodes.
· 4.5 Kortingscodes zijn enkel inwisselbaar tijdens de afrekenprocedure en kunnen niet met
terugwerkende kracht worden verzilverd.
· 4.6 Kortingscodes zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

5: Betaling
· 5.1 Betaling dient te worden verricht via Mollie (o.a. iDEAL, etc) middels de webshop van Jia Qu of,
in afwijking daarvan, op een door Jia Qu nader aan te geven wijze.
· 5.2 Bij betaling via Mollie worden de betalingsgegevens door uw eigen bank beveiligd verzonden.
· 5.3 Betalingen via alle door Mollie aangeboden betaalmogelijkheden worden namens Jia
Qu gedebiteerd door Mollie.
· 5.4 Alle betalingen worden in euro’s geïncasseerd.

6: (Af)levering tickets
· 6.1 Jia Qu verzendt via haar webshop de e-tickets per e-mail.
· 6.2 In afwijking van bovengenoemde kan Jia Qu ervoor kiezen dat de tickets op een andere wijze
worden afgeleverd, bijvoorbeeld door de toegangsbewijzen aan te schaffen voor aanvang van de
voorstelling door de koper aan de bar/receptie van de betreffende locatie. In het laatste geval is het de
verantwoordelijkheid van de koper om dit tijdig te doen.

7: Retourneren en annuleren
· 7.1 Indien een voorstelling door de organisator wordt afgelast, biedt Jia Qu op basis van
beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag exclusief
servicekosten Mollie.
· 7.2 Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.
· 7.3 Tickets besteld, bevestigd en betaald, kunnen tot en met 7 dagen voor de voorstelling worden
geretourneerd. U krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug exclusief servicekosten Mollie.

8: Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
· 8.1 In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij theatervoorstellingen, kunnen tickets voorzien zijn
van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket.
· 8.2 De koper van een door Jia Qu geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van
voorstellingen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van
een door de koper te bezoeken voorstelling alsmede door het bevoegde gezag gegeven.
· 8.3 Voor een weigering door organisatoren van een voorstelling of een openbaar gezag om koper
van een door Jia Qu geleverd ticket toe te laten tot een voorstelling vanwege handelingen en/of
nalaten door de koper zal Jia Qu niet aansprakelijk zijn.
· 8.4 De koper van een ticket bezoekt een voorstelling op eigen risico. Jia Qu zal niet aansprakelijk zijn
voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het voorstelling of het bijwonen daarvan.
· 8.5 De door Jia Qu aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet aan bij eventueel door
de organisator van het voorstelling, waarvoor de tickets zijn uitgegeven, gehanteerde categorieën.
Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Jia
Qu behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
· 8.6 Koper van een door Jia Qu geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van
aanwijzingen door of namens de organisator van het voorstelling of het bevoegde gezag gegeven
betreffende, alsmede van wijzingen met betrekking tot de voorstelling, zoals aanvangstijdstip en
dergelijke. Op Jia Qu rust geen verplichting of aansprakelijkheid tot het dienaangaande nader
informeren van koper.
· 8.7 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en
tijd van aanvang van de voorstellingen.
· 8.8 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op tijd aanwezig te zijn en voor aanvang van de
voorstellingen zijn plaatsen in te nemen. Na aanvang van de voorstelling is toegang tot de locatie niet
meer mogelijk, mits anders ter plaatse overeengekomen met de dienstdoende beheerder. Er vindt
geen restitutie plaats indien de koper de voorstelling hierom niet bij kan wonen.
· 8.9 De door Jia Qu gehanteerde prijzen zijn in sommige gevallen onderhevig aan schommelingen.
Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door
koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door koper zijn
besteld de geldende prijs.
· 8.9 Annuleren van uw bestelling is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Zie punt 7 voor meer
informatie.
· 8.10 Het is niet toegestaan de door Jia Qu geleverde toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan
wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te
verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te
bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.

· 8.11 Indien wordt gehandeld in strijd met bovengenoemde voorwaarden is Jia Qu gerechtigd de
toegangsbewijzen ongeldig te maken. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot de
voorstelling worden ontzegd, zonder recht op restitutie noch schadevergoeding.
· 8.12 In het geval van een voorstelling met vaste zitplaatsen krijgt alleen de persoon die zich kan
identificeren als rechthebbende toegang tot de voorstelling.

9: Toepasselijk recht
· 9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.